Clarus Advisory Services in
Property Management,
Business + Engineering
Clarus Advisory Services - European Projects
European Projects

«Common Integrated Management e-Learning System for the development of professional competition skills in the small scale urban commerce in European dimension»

(Κοινό Ενσωματωμένο Σύστημα Διοικητικής Εκμάθησης από Απόσταση για την Ανάπτυξη των Επαγγελματικών Ικανοτήτων ανταγωνισμού σε μικρής κλίμακας αστικό εμπόριο σε ευρωπαϊκή διάσταση)
«Νέες ευκαιρίες για το λιανικό εμπόριο»

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, είδαμε Ευρωπαϊκές πόλεις να ανθίζουν και να αναπτύσσονται, δυστυχώς εκτός ελέγχου, να γίνονται μεγάλα και σύνθετα συγκροτήματα με τους πραγματικούς αστικούς χώρους να απουσιάζουν αλλά και το περιβάλλον να έχει καταστραφεί. Αυτό είναι το Ευρωπαϊκό πολεοδομικό μας παρόν, μία κατάσταση μεικτών συναισθημάτων, όπου οι εξαιρετικοί πυρήνες της πόλης μας περιβάλλονται από ανώνυμες αστικές κορώνες, όπου η ποιότητα εξαφανίζεται όλο και περισσότερο και η ομορφιά έχει εγκαταλείψει το έδαφος. Το παραδοσιακό Αστικό Εμπόριο και το Ανθρώπινο Δυναμικό του «υποφέρουν» περισσότερο από τις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που σχετίζονται με τη λεγόμενη «Κοινωνία της Γνώσης και της Πληροφορίας».

Γνωρίζοντας όλες αυτές τις καταστάσεις, το έργο AGORA Europe II- Κοινό Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της εξ’ αποστάσεως μάθησης για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών επαγγελματικών δεξιοτήτων στο αστικό εμπόριο μικρής κλίμακας στην Ευρώπη - έχει ξεκινήσει. Το έργο AGORA Europe II βασίζεται σε διακρατικές συνεργασίες. Ο συγκεκριμένος σκοπός του έργου είναι «η εκπαίδευση των ιδιοκτητών καταστημάτων λιανικού εμπορίου και των εργαζομένων ώστε να αποκτήσουν άριστες διαχειριστικές ικανότητες στο λιανικό εμπόριο», με σκοπό να αναπτύξουν τις ανταγωνιστικές τους ικανότητες στον συγκεκριμένο τομέα και έτσι η ένταξή τους στην αγορά εργασίας να είναι ομαλότερη ακόμη και αν εγκαταλείψουν τα μικρά καταστήματα που λειτουργούν, προσπαθώντας να ενταχθούν στο δυναμικό μεγάλων εταιριών. Η Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από την CLARUS, η οποία έχει μεγάλη και πολύτιμη εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης και έργα διεθνών δραστηριοτήτων.

Το έργο θα υποστηρίξει συμμετέχοντες του AGORA Europe II σε περισσότερες δραστηριότητες κατάρτισης για την ανάπτυξη διαχειριστικών δεξιοτήτων και επαγγελμάτων στον λιανικό εμπορικό τομέα στην διαχείριση. Θα υπάρξει επίσης ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών των καταστημάτων για τη σημασία της δημιουργίας θέσεων για μόνιμη μάθηση στο χώρο εργασίας. Το έργο AGORA Europe II θα παρέχει ποιοτικές και καινοτομικές βελτιώσεις στην επαγγελματική κατάρτιση και στα εκπαιδευτικά συστήματα που απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι θα ενταχθούν στο λιανικό εμπόριο και που έχουν ήδη λάβει ένα είδος επαγγελματικής κατάρτισης αλλά δεν είναι έμπειροι στο εμπόριο και επίσης να βελτιώσουν πρακτικές αυτού του τομέα. Γα περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την CLARUS ADVISORY ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Agora Europe II, www.agora-eu.org.
e-LIFE
e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
LdV Transfer of Innovation
http://www.elife-eu.net

A major problem for disabled people is to get into or maintain a connection to the labour market. In recent times, all effort has been put to force disabled people in traditional work. So, they have to take bus every morning, go to work and tackle with all well known physical obstacles all day long. However, if these people are employed in the form of "home based", then they will not suffer, their productivity will increase. Furthermore, due to booming technology and IT phenomena, distant learning and e-employment are growing in an exponential manner. Knowing these circumstances, project e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities – e-LIFE has been developed.

Ένα μεγάλο πρόβλημα για τα άτομα με αναπηρία είναι να ενταχθούν ή να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Τον τελευταίο καιρό, όλη η προσπάθεια έχει συγκεντρωθεί στην ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην παραδοσιακή μορφή εργασίας. Έτσι, θα πρέπει να παίρνουν το λεωφορείο κάθε πρωί, να πηγαίνουν στην δουλειά τους και να αντιμετωπίζουν όλα εκείνα τα γνωστά φυσικά εμπόδια κατά την διάρκεια της ημέρας. Όμως, αν αυτοί οι άνθρωποι προσλαμβάνονταν με την μορφή της εργασίας από το σπίτι, δεν θα υπέφεραν και η παραγωγικότητά τους θα αυξανόταν. Επιπλέον, εξαιτίας της «έκρηξης» των φαινομένων τεχνολογίας, η μάθηση εξ αποστάσεως και ηλεκτρονική εργασία συνεχώς αναπτύσσονται με γρήγορο ρυθμό.

Γνωρίζοντας αυτές τις συνθήκες, αναπτύχθηκε το έργο e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities – e-LIFE (Ηλεκτρονική Μάθηση με Κέντρο Προσομοίωσης για τα Άτομα με Αναπηρία). Ο βασικός σκοπός αυτού του έργου είναι «να εκπαιδευτούν ηλεκτρονικά τα άτομα με φυσική αναπηρία για εργασία από το σπίτι μέσω ηλεκτρονικής μάθησης και να έρθουν σε επαφή με εργασιακό περιβάλλον προσομοίωσης ώστε να εργαστούν πραγματικά από το σπίτι τους».

Το εκπαιδευτικό υλικό βασιζόμενο στην ηλεκτρονική μάθηση, θα ενισχύει την ανάπτυξη καινοτόμου περιεχομένου για τη δια βίου μάθηση των ατόμων με αναπηρία. Με τη μεθοδολογία αυτή, θα εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα μπορούν να προσεγγιστούν από την ομάδα-στόχο, γιατί η ηλεκτρονική μάθηση επιτρέπει μεγαλύτερη προσβασιμότητα και ευελιξία.

Το έργο θα φτάσει σε ένα ευρύτερο κοινό, λόγω της διαθεσιμότητας του σε περισσότερες γλώσσες. Επιπλέον, προσθέτοντας φωνή και ήχο/βίντεο περιεχομένου σε εξ αποστάσεως μαθήματα και μεταφέροντας τα σε κατάσταση συμβατότητας με SCORM θα βοηθήσει τα προηγούμενα προϊόντα να ξαναπάρουν αξία και να διατηρήσουν την εκμεταλλεύσιμη φύση τους.
Networks for Key VET Strategies-KEYNET
Leonardo da Vinci partnership

Eurostat estimates that 17.466 million men and women in the EU27, of which 12.180 million were in the euro area, were unemployed in November 2008. Compared with October 2008, the number of persons unemployed increased by 274 000 in the EU27 and by 202 000 in the euro area. Compared with November 2007, unemployment went up by 1 134 000 in the EU27 and by 1 059 000 in the euro area. Over the three months covered by the latest TUIK workforce survey, December through February, the jobless queues were swelled by another 59,000 jobseekers, bringing to 2,567,000 the number of persons unemployed in Turkey.

An efficient vocational and technical education system can play an important role in raising quality of work, enhancing productivity and tackling the mismatching problem. In order to increase employment rates and competitiveness in the knowledge based economy, education and training systems should be more consistent with employment policies.

Close relationship between vocational education and industry is a basic requirement for innovation and increased competitiveness.

Investment to VET and revising key vet strategies and exploring and improving the imperfect parts in national Vocational education approaches through comparing key strategies would be an urgent aid pack to recover from crisis. In this project we will analyze and evaluate how national vocational training strategies are determined and how vocational training is adapted to use of new technologies in accordance to needs and development of labour market. We will accomplish the preliminary works to fulfill transfer the good practices and policies among partner countries reciprocally as follows:

  1. Investigate and exploit of best practices in VET key strategies National, regional and sectoral levels by means of two reports
  2. Prepare a VET Network to share and discuss the problems and solutions; such as projects in European level and produce new VET strategies
  3. And disseminate the all these project's experience via a conference.


Thanks to this project, policy makers, practitioners and Vet teachers and experts will meet in a platform in the web site and see their expectations and revise their VET agenda again in Europe.


Partners
  Turkey Bahcesehir University Development for Vocational Technical Education Center (METGEM)
Greece CLARUS Advisory Services
Germany Frohsinn Bildungszentrum Augsburg e.V
Netherland CINOP Advies BV


News

Our project's website launched!!
29th June 2010
http://www.keynetvet.com/
More
 
2nd Meeting Hertogenbosch/The Netherlands
29-30 March 2010 Hertogenbosch
In March 2010, the second meeting of KEYNET took place in Hertogenbosch/Holland. All partners have agreed about future tasks. Soon our project's website will be launched. Greece will host next ... ...
More
 
5th meeting Athens
26th-27th January Athens/Greece
More
 
3rd meeting in Athens/Greece
26-27th July Athens
In July, Clarus Advisory Services was proud to host the 3rd meeting in Athens. All partners were very pleased to see our country and experience the greek hospitality. Discussions were ... ...
More
 
Kick-off Meeting Istanbul/Turkey
16-17 November 2009 Istanbul
In November 2009, the Kick-Off meeting of KEYNET project took place in Istanbul. Our hosting organization, Bahçesehir University, presented the project as well as project partners.
Bahçesehir University is a private ... ...
More
 
4th Meeting in Germany
11th-12th November 2010 Germany/Augsburg
Our fourth meeting took place in Germany, in beautiful Augsburg.
More
 

Copyright Clarus © 2007 - 2019 | Developed by Aris Kalomenides | Graphics & artwork by www.idea-no.com

Please disable any ad-blocking software for the full experience